Vaše nejčastější dotazy

 

 

Za jakých podmínek lze uznat zkoušku absolvovanou na jiné škole?

Podmínky pro uznání zkoušky jsou následující:

od jejího absolvování neuplynulo více než pět let a byla ohodnocena známkou 1 (A), 1- (B) nebo 2 (C). O uznání zkoušky rozhoduje vyučující daného předmětu. Není možno uznat zkoušku absolvovanou na vyšší odborné škole.

Postup:

žadatel/ka si stáhne žádost z webových stránek fakulty (nebo si ji vyzvedne na studijním oddělení), vyplní ji, přiloží kopii potvrzení o vykonané zkoušce (originál k ověření) a předloží příslušnému vyučujícímu na začátku semestru. Při splnění výše uvedených podmínek, doplněných dotazem týkajícím se obsahu absolvovaného předmětu, vyučující posoudí možnost uznání. Jestliže zkoušku (zápočet) uzná, zapíše její hodnocení do protokolu a do předložené žádosti, kterou podepíše. Potvrzenou žádost včetně přiložených potvrzení odevzdá studující na studijním oddělení. Pozor: na naší škole jsou klasifikované i zápočty.

 

 

Existují v průběhu studia nějaké další poplatky mimo školného?

Součástí školného nejsou úhrady za případné kurzy a exkurze.

 

 

Jak je organizována výuka v kombinovaném (dálkovém) studiu?

Konzultace i zkoušky v kombinovaném studiu probíhají jednou za dva až tři týdny, a to vždy výhradně o víkendech (cca 6-7x za semestr). V sobotu převážně od 10 do 17h, v neděli od 9 (10) do 16 h. Časový harmonogram vychází z aktuálního počtu předmětů v jednotlivých semestrech a počtu studentů dělených na skupiny, takže uvedené časy jsou jen orientační a každý semestr se mohou měnit.

 

 

Ve kterých oborech a kdy bude realizováno magisterské studium?

Se zahájením navazujícího magisterského studia oboru Management vzdělávání počítáme od začátku akademického roku 2017/18. Dále plánujeme otevřít navazující magisterské studium oboru Psychologie, a to od akademického roku 2019/20.

 

 

V jakém jazyce probíhá výuka a které cizí jazyky se na škole vyučují?

Veškerá výuka probíhá ve Vsetíně v českém jazyce (případně v několika případech ve slovenském). Z cizích jazyků je umožněn výběr studia anglického, německého i ruského jazyka. Výuka cizího jazyka probíhá celkem po dobu čtyř semestrů a je zakončena zkouškou. 

 

 

Jaká je skladba pedagogického sboru?

Pedagogický sbor je složen ze zkušených pedagogů – profesorů, docentů, asistentů s vědeckou hodností i zkušených odborníků z praxe.  

 

 

Je titul (Lic.) získaný na naší fakultě uznatelný?

Vzájemné uznávání titulu je definováno platnými dvoustrannými i mnohostrannými mezinárodními smlouvami. V případě ČR je vzájemné uznávání titulů zaručeno těmito smlouvami podle § 106 zákona o vysokých školách: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulů vydávaných v České republice a Polské republice (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 104/2006 Sb. m. s. ze dne 16. ledna 2006, dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dnem 1. listopadu 2006).

 
 UNIVERSITAS HUMANITAS

Copyright ©2017 | Právní ustanovení

Kontaktní formulář


Všechny položky jsou povinné pro odesláni dotazu.

Česko-slovenská univerzita

Vysoká škola Humanitas v Sosnowci
Fakulta společenských studií Vsetín

Office365Virtual UniversityFacebook

HUNI Nejčastější otázky